školská zrelosť

Zápis do školy počas obdobia koronavírusu. Školská zrelosť môjho dieťaťa?

Správny čas na začatie školskej dochádzky výrazne ovplyvní to, ako sa bude dieťaťu po celý jeho školský život v škole dariť. Preto nám záleží na tom, aby sme zaškolili len deti, ktoré sú pre školskú záťaž pripravené. Samozrejme, na druhej strane, nemáme záujem dieťaťu – zrelému predškolákovi umelo predlžovať život v materskej škole, len preto, že je narodený v letných mesiacoch. Čo s tým?

Pýtajte sa v materskej škole

Mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobila, že zápisy detí do školy, ktoré sa mali odohrávať v najbližších dňoch boli zrušené. Tieto fyzické stretnutia s deťmi predstavujú dôležitý okamih v živote dieťaťa a hlavne sú spätnou väzbou pre rodiča o pripravenosti ich syna či dcéry na školské povinnosti. V aktuálnej situácii je preto dôležitejšie ako kedykoľvek pred tým vedieť správne odhadnúť svoje vlastné dieťa. Verím, že vám k tomu dopomôže tento článok. Taktiež vám odporúčam komunikovať s učiteľkami materskej školy, ktoré vám dokážu poskytnúť vzácnu spätnú väzbu o vašom dieťati. Pýtajte sa na emocionálnu, sociálnu, pracovnú zrelosť, či úroveň vedomostí a zručností. Aj keď ste so svojim dieťaťom každý deň, v materskej škole je vystavované úplne iným situáciám a môže sa tam správať inak, ako ho poznáte. Obdobie karantény a opatrení nás učí vzájomnej spolupráci. Aj v tomto prípade je nevyhnutná.

Školopovinné dieťa

Každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.augusta šesť rokov musí byť zapísané do základnej školy. Aj napriek tomu, že mu plánujete dať odklad povinnej školskej dochádzky. Za normálnych okolností by ste absolvovali zápis aj so svojim dieťaťom, v škole, ktorú ste si vybrali. Tam by sa s ním učiteľky rozprávali, prešli by spolu rôzne zaujímavé úlohy a dali by vám spätnú väzbu o školskej pripravenosti vášho dieťaťa. Ak by mala škola podozrenie na nezrelosť dieťaťa, následne by ste absolvovali vyšetrenie u psychológa v príslušnom zariadení výchovného poradenstva a prevencie. Zariadenia vydá odklad školskej povinnej dochádzky v prípade, ak sa potvrdí nezrelosť dieťaťa. To isté budete musieť absolvovať aj v týchto netradičných podmienkach, avšak správu môžete doložiť neskôr.

Prečo je školská pripravenosť dôležitá?

Dajme dieťaťu tú najlepšiu šancu, aby si obľúbilo školu. Bude to vtedy, keď bude na ňu dobre pripravené.

Miriam Stoppardová, lekárka

Týmto heslom sa riadim. Keďže som pôsobila v materskej škole a teraz pôsobím v základnej škole, môžem vidieť obe strany mince. Správne posúdenie školskej zrelosti a pripravenosti vnímam ako veľmi dôležité. Prečo? Vstup do školy je významným míľnikom v živote dieťaťa. Ako sa bude v škole cítiť prvotné obdobie ho výrazne ovplyvní. Vytvorí si podľa toho svoj sebaobraz ako študenta. Som ten, ktorý rozumie? Som ten, ktorý vie odpovedať na otázky? Som ten, ktorý to dokáže napísať? Alebo som ten, ktorý nestíha, nerozumie, nedokáže sa sústrediť… Poruchy správania, ktoré v škole vidíme sú často iba dôsledkom preťaženia, alebo neschopnosti „absorbovať“ dianie v triede.

Školská zrelosť vs. školská pripravenosť

Školská zrelosť hovorí o zrelosti CNS a určuje ju psychológ. Prejavuje sa odolnosťou voči záťaži, schopnosti sústrediť sa a emočnou stabilitou. Zrenie CNS ovplyvňuje rozvoj motorickej a senzomotorickej koordinácie, lateralizácie a je predpokladom k rozvoju sluchového a zrakového vnímania. Školská pripravenosť odkazuje skôr na úroveň predškolskej prípravy z hľadiska jeho schopností, návykov a výchovy. Od dieťaťa sa vyžaduje, aby bolo po stránke telesného, psychického, emočného a sociálneho vývinu pripravené zvládať požiadavky školy.

Čo sú základné požiadavky školy ?
 • osvojovať a pamätať primerané množstvo nových vedomostí a zručností,
 • regulovať svoju pohyblivosť a impulzívnosť,
 • vydržať bez rodičov,
 • neodbiehať od činnosti, na určitý čas cielene zamerať svoju pozornosť,
 • adaptovať sa na skupinu detí, vedieť s nimi spolupracovať,
 • prispôsobiť sa pokynom cudzieho dospelého.
ČO BY MAL BUDÚCI PRVÁK VEDIEŤ
Sociálno-emocionálna oblasť
 • spolupracovať, adekvátne komunikovať a dodržiavať pravidlá,
 • reagovať na pokyny autority,
 • byť trpezlivý, počkať, až na neho príde rad, dokázať regulovať svoje impulzy,
 • mať osvojené návyky slušného stolovania a hygieny (jesť s príborom, udržiavať čistotu pri jedle…),
 • pozdraviť sa, poďakovať, požiadať o pomoc, počúvať s porozumením,
 • adaptovať sa na nové prostredie, adekvátne reagovať,
 • byť zodpovednosť za drobné úlohy,
 • nadviazať vzťahy s rovesníkmi.
Kognitívna oblasť
 • predstaviť sa, poznať svoje bydlisko,
 • vedieť sa sústrediť na jednu činnosť aspoň 20 minút,
 • dokončiť začatú prácu,
 • rozpoznávať farby, triediť predmety, usporiadať ich podľa určitých kategórií (tvar, farba, materiál),
 • nájsť zhodné obrázky, nájsť rozdielnosti,
 • doplniť chýbajúcu časť v obrázku, poskladať obrázok z niekoľkých častí,
 • vedieť určiť, čoho je viac, čoho menej, ktorý predmet je vyšší, ktorý menší,
 • spočítať predmety do 5, plynulo napočítať do 10,
 • poznať, rozlíšiť, určiť základné geometrické tvary (kruh, trojuholník, štvorec, obdĺžnik),
 • orientovať sa v priestore – pred, za, pod, na, hore, dole, vpravo, vľavo…,
 • pri spontánnom rečovom prejave hovoriť gramaticky správne (skloňovať, časovať, používať minulý, prítomný a budúci čas), používať všetky slovné druhy (slovesá, prídavné mená, podstatné mená…),
 • sformulovať otázku a tiež na otázku odpovedať,
 • informovať o svojich zážitkoch, pocitoch a prianiach;
 • porozprávať krátku, známu rozprávku s udržaním dejovej línie a taktiež zoradiť obrázky podľa deja rozprávky,
 • naspamäť poznať básničku, pesničku, riekanku,
 • tvoriť nadradené pojmy, kategórie (napr.: hruška, jablko, slivka je ovocie),
 • tvoriť protiklady slov (napr.: malý – veľký, teplý – studený,…).
Telesná oblasť / Hrubá motorika / Jemná motorika
 • zvládnuť samoobslužné činnosti (obliekať sa, obúvať sa, zapnúť si gombíky),
 • behať, skákať, udržať rovnováhu, poskakovať na jednej nohe, chytať a hádzať loptu,
 • byť fyzicky zdatný a zvládnuť odniesť školskú tašku,
 • mať dostatočnú imunitu, dobrý zdravotný stav (nevymešká mesiace hneď v prvom ročníku…),
 • uvoľniť ruku pri kreslení, správne držať ceruzku,
 • nakresliť: postavu, vlnovku, šikmú čiaru, „zuby“, horný a dolný oblúk,
 • zhotovovať výtvory z rôznych materiálov (strihať, lepiť).
Odklad nie je prehra

Z mojich skúseností vnímam, že sa s odkladom povinnej školskej dochádzky často vyrovnávajú horšie rodičia ako samotné deti. Je potrebné si pripomínať, že nám ide hlavne o dobro dieťaťa a teda o to, aby prospievalo v škole. Často s rodičmi diskutujeme na tému kamarátov. Rodičia majú obavu, že bude dieťa oddelené od kamarátov z materskej školy. Deti si avšak v tomto veku veľmi jednoducho vytvárajú nové priateľstvá, nových priateľov si nájdu veľmi rýchlo. Dôležitejšie je, aby dieťa nechodilo zo školy unavené, podráždené, aby každý deň nebojovalo s neúspechom a stalo sa tak k sebe neprimerane kritické. Skončiť to môže až bolesťami brucha či hlavy a následným odmietaním chodenia do školy.

Zbystrite pozornosť, ak je vaše dieťa výrazne neposedné, hravé, nedokáže sa dlhší čas sústrediť a podriadiť pokynom k práci. Emočná nezrelosť sa prejavuje neustálym vyžadovaním pozornosti dospelého, ťažkosťami v znášaní neúspechov, zvýšenou plačlivosťou, neschopnosťou riešiť detské konflikty či detským vzdorom. Dôvodom odkladu povinnej školskej dochádzky tiež môžu byť ťažkosti s jemnou motorikou či nesprávna výslovnosť.

10 tipov, ako uľahčiť svojmu dieťaťu začiatok školskej práce
 1. Veďte dieťa k tomu, aby pozorne počúvalo rozprávky.
 2. Keď od dieťaťa niečo žiadate, buďte dôslední v splnení požiadavky.
 3. Keď spolu trávite čas napr. idete na prechádzku, veďte ho k tomu, aby si všímalo kvety, zvieratá, zmeny okolo seba.
 4. Veďte dieťa k tomu, aby sa sústredilo na jednu činnosť.
 5. Vyžadujte od neho jasnú a správnu odpoveď.
 6. Veďte ho k návyku, aby denne vykonávalo drobné domáce úlohy alebo práce.
 7. Vyžadujte, aby si po hre upratalo hračky.
 8. Buďte mu príkladom v „čarovných slovíčkach“ – dobrý deň, ďakujem, prosím.
 9. Veďte ho k tomu, aby dokončilo začatú hru.
 10. Majte pravidelný režim, veďte ho k návyku, aby chodilo v pravidelnom čase spávať, aby pravidelne vstávalo, stravovalo sa, aby si vždy umývalo ruky pred jedlom a pod.

Článok vznikol v spolupráci s riaditeľkami CMŠ a CZŠ Jána Krstiteľa.


kej

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je DSC09730profilova-226x300.jpg

Veriaca v krásu tohto sveta a hľadajúca cesty k zlepšeniam. Zaľúbená do neustáleho vzdelávania sa, s vyštudovanou psychológiou a láskou k detskej duši. Oceňujúca maličkosti, bez hanby prihovoriť sa ľuďom na ulici.